Działalność hodowlana
 

- wytworzenie dwóch rodów Gęsi Białych Kołudzkich®: W11 – matecznego o wybitnych zdolnościach reprodukcyjnych (70 jaj i około 46 gąsiąt od nioski, W33 – ojcowskiego o bardzo dobrej użytkowości mięsnej),

- uzyskanie zdolności kombinacyjnej obu rodów i mieszańca doskonałego do produkcji „gęsi owsianych”,

- w efekcie 45-letniej pracy hodowlanej i badawczej nad Gęsią Białą Kołudzką® IZ-PIB ZD Kołuda Wielka jest właścicielem genotypu, a ferma zarodowa w Krajowym Ośrodku Badawczo-Hodowlanym Gęsi jest jedyną taką fermą na świecie,

- uzyskanie praw ochronnych na Gęś Białą Kołudzką® i znaku słowno-graficznego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym RP,

- genotyp gęsi Białych Kołudzkich® jest dostosowany w pełni do rodzimych warunków utrzymania i stanowi około 98% populacji gęsi w kraju,

- opracowanie i wdrożenie do szerokiej praktyki technologii odchowu oraz technologii utrzymania stada reprodukcyjnego,

- opracowanie zasad racjonalnego żywienia oraz efektywnych receptur mieszanek paszowych,

- opracowanie technologii produkcji gęsi owsianych ujętej w regulaminie obowiązującym w kraju na produkt markowy, jakim jest „Młoda Gęś Owsiana” – główny produkt eksportowy polskiego drobiarstwa,

- opracowanie zasad ekologicznego chowu gęsi z uwzględnieniem prozdrowotnych wartości mięsa i tłuszczu,

- zoptymalizowanie technologii lęgów gęsi zwiększającej liczbę uzyskanych piskląt od nioski i wdrożenie jej do praktyki w zakładach wylęgu gęsi,

- genetyczne doskonalenie obu rodów gęsi Białych Kołudzkich® i pełne pokrycie zapotrzebowania stad rodzicielskich w kraju na materiał hodowlany.-

- prowadzenie rejestrów stad rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®